درگذشت شادروان مرحوم حاج آقا هادی تقوی اردکانی

هوالباقی

صبح امروز(دو شنبه 1391/12/14 ) مرحوم حاج آقا هادی تقوی اردکانی ازخادمین خوش

نامفرهنگی، برادرزاده شادروانمرحومصدرالفضلای اردکانی پس از یک دوره کوتاه

وناگهانیبیماری رویدرنقاب خاککشید و جمعخانواده ودوستان وآشنایان را عزادار

نمود.روحششاد ویادشگرامی باد. 

 


/ 0 نظر / 21 بازدید