سيستم جديد تعويض دنده دوچرخه

سلام:

اينجانب سيستم تعویض دنده جديدی برای  دوچرخه اختراع  نموده ام  که  در مقايسه با  سيستم  فعلی دارای امتيازات  قابل ملاحظه ای است.

در صورت  توليد انبوه  که خود مستلزم  حمايت های مادی ومعنوی دولت  وبخش  خصوصی می باشد  در کوتاه مدت  جهانگير  خواهد شد.

در زير  اهم  ويزگی های آن  را  در مقايسه  با سيستم  موجود  مشاهده می فرمائيد. 

ا لف:سیستم متداول  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 در د و چرخه های د نده ای  مو جود روی  محور پدا ل و محور چرخ عقب چند چرخ زنجیر با قطرهای متفا وت وجود دارد . زنجیر بوسیله  دو اهرم مخصوص که روی دسته فرمان وجود دارد روی ا ین چرخ زنجیرها جا بجا شده  در  نتیجه  سرعت  دوچرخه متنا سبا" تغییر می کند.                        

معایب

1- زنجیر در جریان  جا بجائی با وسیله ای فلزی موسوم  به deraileur مستقیما" تماس پیدا نموده ضمن ایجا د صدا متد رجا" هم خود سا ئیده  شده هم باعث سایش وسیله مذکور می شود که  ا ین هزینه های تعمیرا تی  را  ا فزا یش می دهد.

2- د وچرخه سوا ر معمولا" در حین تعویض دنده برا ی حصول ا طمینا ن ا ز صحت انتخاب  چرخ زنجیرها  نگاه وتوجه  خود را ا ز مسیر حرکت  به چرخ  زنجیرهای متعد د در مجا ورت پدا ل ومیا نه چرخ عقب معطوف می سا زد که ا ز نظر ا یمنی  خطرنا ک ا ست.

3- در حین   تعویض دنده ا مکان  ا فتا د ن زنجیر ا ز روی چرخ زنجیر ها یا  گیر کردن در بین آ نها محتمل است .

4- عمل  تعویض د نده فقط  در حا لت  رکا بزنی و حرکت زنجیر درآ ن ممکن است.

5- راستای زنجیر فقط در یک حا لت ا ز وضعیتهای استقرا ر خود روی چرخ زنجیرهای  جلو و عقب   با  بدنه  دو چر خه  موا زی بوده در دیگر حا لتها  نسبت  بدا ن  در حا لت ا ریب  قرا ر می گیرد لذا در ا ینگونه حا لات ضمن  ا یجا د صدا و سا یش  در صد قا بل ملا حظه ا ی ا ز ا نرژی را کب تلف می شود.

ب: سیستم جدید

در سیستم  جد ید ا ز چرخ  زنجیر های متعدد خبری نیست .  در روی محور چرخ عقب یک چر خ زنجیر سا ده و برمحور پدا ل نیز یک چرخ زنجیر وجود دا رد که قطر  آن قابل تغییراست.

این چرخ زنجیر هما نطوریکه در تصاوير زير نشا نداده شده است یکپارچه نیست بلکه مشتمل است بریک دیسک با 6 شیا ر شعاعی که در هر یک قطعه ای از قوس دایره بیرونی چرخ زنجیر جای گرفته است.

این   قطعات(  که با  هم چرخ زنجیرمنقطعی را  تشکیل می دهند ) بطور همسا ن  بوسیله مکا نیزم  مخصوصی  در داخل شیارها  قابل جا بجا ئی هستند.بدیهی  است که  با  دور شدن از مرکز قطرچرخ زنجیر منقطع حا صله از آ نها بزرگ  و بالعکس  با  نزدیک شد ن به مرکز کوچک می شود.

این چرخ زنجیرا ز نظر قطر می تواند بر حسب نیا ز 30  حا لت متفا وت بخود بگیرد.

درا ین  سیستم بر ای تغییر سرعت زنجیر جا بجا نمی شود بلکه بوقت نیاز را کب می تواند با کشید ن اهرمی که بمثا به کلاچ عمل می کند با اعما ل فشا ر به پدال بسمت جلویا عقب قطر چرخ زنجیر را  یک یا چند مرحله بر حسب نیازبه ترتیب  برا ی حصول به سرعت بیشتر افزا یش یا بر ای کم کردن سرعت و سهولت رکا بزنی در سربا لائیها کا هش دهد.

را کب می توا ند در یک چشم به همزد ن وضعیت چرخ زنجیررا از کوچکترین قطر(که در تصوير ۱ نشان داده شده و برای رکا بزنی در سربا لائی های تند منا سب است) به قطر بزرگتر (  که  برای رسید ن به سرعت با لا در جا ده های صا ف وسرا زیری ها منا سب است و در تصوير ۲ ملاحظه می فرماييد) یا  با لعکس تغییر دهد.

محاسن

1- فا قد قطعا ت سا ینده  چون derailleur  ا ست .

2- را کب  موقع تعویض  د نده  لازم نیست به  زنجیر نگاه   کند ومی توا ند تما م توجه خود را  به مسیر حرکت معطوف  نما ید لذا در موقع  تعویض دنده ا یمنی را کب کاهش نمی یا بد .

3-  در موقع تعویض  د نده زنجیر جا بجا نمی شود بلکه چرخ زنجیر در زیر آ ن  بر حسب نیا زکوچک یا بزرگ می شود لذا احتما ل ا فتاد ن  یا گیر کردن زنجیر درآ ن  تقریبا" صفر است .

4-  عمل تعویض د نده در هر حا لتی اعم ا ز سکون یا حر کت در آ ن ممکن است .

5- در همه حا لات  را ستا ی زنجیر با بد نه دوچرخه موا زی ا ست لذا ا نرژی  را کب در آ ن تلف نمی شود .                         

6- تعدا د قطعا ت آ ن بمرا تب ا ز نوع متدا ول فعلی کمتر و بعلا وه ا مکا ن استفا ده از موا د  ترکیبی و پلیمری در سا خت بعضی ا ز قطعا ت آ ن میسرا ست . وزن محصول نها ئی نیزد ر صورت رعا یت ا صول مهند سی از نوع فعلی کمتر  می باشد .  

7-  بعلت سا د گی طرح ساخت آ ن آ سا ن تر بوده تولید آ ن مستلزم سر ما یه گذا ری و هزینه وتجهیزا ت کمتری می با شد و بدیهی ا ست قیمت تما م شده  محصو ل نیز د ر نها یت ا ز نوع فعلی کمتر خواهد بود .

8-  محور چرخ عقب فقط دارای یک چرخ زنجیر می با شد لذا طول آ ن ا زطول محور چرخ عقب در دوچرخه ها ئی که در آ نها ا ز سیستم فعلی ا ستفا ده  می شود ود ا را ی چرخ د نده  چند گا نه است  بمرا تب کوتاه تر بوده از مقا ومت  و ا یمنی بیشتری برخوردا ر است .     

 

 تصویر (1) چرخ زنجیر در وضعیت مناسب  جهت رکاب زنی در سر بالایی یا سرعت کمتصویر (2) چرخ زنجیر در وضعیت مناسب  برای رکاب زنی  با سرعت متوسط                تصوير (۱)                                              تصوير (۲)

/ 1 نظر / 111 بازدید
amir

خيلی وب لاگ مسخره ای داری