پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

آپارتمان سازی وآپارتمان نشینی از نظر اقتصادی واجتماعی مضر است

باسلام: متاسفانه تقلید کورکورانه ازبعضی جوامع  غربی یا آسیایی که عمدتاً به علت کمبود زمین به آپارتمان  آن هم  بیشتر در رابطه با مناطق تجاری روی آورده اند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 93 بازدید