فهرست طرح های ابتکاری و اختراعی اینجانب تا (۳۱/۲/۱۳۸۶)

             

الف: گروه طرحها ی با کا ربرد شخصی  یا مصا رف خا نگی

1)    پا سا ب ثا بت حما م .

2)    وسیله ثا بت  خا رش پشت (خا ر پشت) .

3)    گیره قا شق وچنگا ل و.... .

4)    لبا س تا کن .

5)    دفتر چه یا د دا شت همرا ه.

6)    نشیمنگا ه مخصوص مسترا ح شرقی ( کاملا بهدا شتی ) .

7)    گیره محا فظ پول.

8)    تازه کننده نا ن بیا ت .

     9) وسیله جلوگیری کننده از لغزش هنگام عبور از معابر یخ زده .

   10) مجموعه تشک های راحتی فومی فرم پذیر.

   11) وسیله تسهیل کننده تخلیه مایعات از دهانه بشکه های کوچک وبزرگ .

 

ب: گروه طرحهای مهند سی پزشکی و بهداشتی

  

1)    رگیا ب ( پیدا کردن رگ را بویژه در ا طفا ل و ا فرا د مسن آ سا ن می سا زد ) .

2)    تثبیت کننده لوله های  shunt مورد ا ستفا د ه د ر جرا حی ( بویژه جرا حی کود کا ن ).

3)    گوشی طبی را د یوئی ( بیما ر خود گوشی مخصوص  را روی قلب یا ریه قرا ر د ا د ه پزشک ا ز د ور صدا ی عضو مورد نظر را می شنود ).

4)     فشا ر خون سنج  سمعی بصر ی  ما کزیما- مینیما ( ا ین دستگا ه برا ی ا ندا زه گیری فشا ر خون  به گوشی نیا ز ند ا رد وا ز د قت بالایی بر خورد ا را ست ).

      5)  بطری آب توانبخش (نشاط بخش  و کاهش دهنده جریان سنگ سازی در بدن).

 

ج: گروه طرحها ی سا ختما نی وتا سیسا تی .

     

1)    آ جر خود ترا ز.

2)     روش مخصوص جهت سا خت  ا بنیه روستا ئی  با ملا ت گل و تبد یل  یکپا رچه آ نها به

     آ جر.

     3)  د ستگا ه نیمه خود کار بند کشی آ جر.                                                          

4)  دا ربست تا ر عنکبو تی شنا ور.

     5)  روش جد ید برا ی تعمیرا ت ورنگ زد ن د ود کشها و سا ختما نها ی بلند.

     6)  بخا ری گا زی  پشت با می .

     7)  رو ش ا حد ا ث سا ختما نها ی گنبد ی  شکل با بتو ن مسلح  توسط  قا لب با دی پلیمر ی .

8)  کا نا ل مد و لا ر پلیمر ی جهت کولر و ... .

9)  پو شا ل پلیمر ی جهت کو لر و .... .

   10)  سیستم نقب زن  زیر زمینی  هید رو پنو ما تیکی .

   11)  رو ش و د ستگا ه مخصو ص حفر قنوا ت .

   12)  روش مخصو ص جهت پل سا ز ی و کا نا ل کشی بتو نی تو سط قا لب پنو ما تیکی .

   13)  وسیله جلوگیر ی ا ز رسوب  گذ ا ری آ ب د رکولرآ بی ، آ بگرمکن و... .

   14)  کو لرآ بی بد و ن پو شا ل .

   15)  پنجره باز کن خودکار وخودگردان حرارتی .

   16)  کاشی مخصوص لبه ( لبه فارسی بر شده).

   17)  کاشی بدون درزملات .

   18)  مته مخصوص جهت ایجاد سوراخ درکاشی ، موزائیک ، نئوپان وغیره.

 

 د : گروه طرحها ی ا لکترونیک ، مخا برا ت ، کا مپیوتر ، ا ینترنت

 

1)     سیستم ا یمنی و کنترل بحرا ن درهوا پیما د ر صورت وقوع عملیا ت  تروریستی .

 

2)    روش مخصو ص جهت ا فزا یش ا یمنی شبکه ا ینترنت( برا سا س ا ین روش ا مکا ن

    شنا سا یی کا مپیوتر مبد ا ء ویروس میسر می شود ) .

3)    سیستم رمز کنند ه ا پتیکی ( برا ی رمز کرد ن ا سنا د محر ما نه  بمنظور با یگا نی یا ا رسا ل بوسیله فا کس وغیره ) .

4)    آ نتن شنا ور مخا برا تی برای شبکه تلفن همرا ه و دیگر امور مخابراتی .

5)    روش مخصوص( سریع و کم هزینه) جهت گستر ش خطوط ا ینتر نت ازطریق شبکه برق رسانی .

6)    بهینه سا زی وا فزا یش کیفیت آ نتن دهی شبکه تلفن همر ا ه با روش جد ید ازطریق استفاده از شبکه برق رسانی .

 

 ه : گر وه طرحها ی صنا یع  موا د غذ ا ئی و کشا ور ز ی

 

د ستگا ه نیمه خود کا رتو لید زو لو بیا.

1)    د ستگا ه پسته چین مو تور ی وروش مخصوص جمع آ وری بهدا شتی محصول  .

2)    د ستگا ه خشک کن  د وا ر پیو سته ما رپیچی.

3)    د ستگا ه جدا کنند ه دا نه ها ی خندا ن ونا خندا ن ( مثل پسته ) برو ش ا صطکا کی.

4)    مقسم تسهیل کنند ه عمل  شکستن دستی قند کلٌه.

5)    مکا نیزم شکنند ه قند کلٌه.

6)    د ستگا ه پر کن جمعی ظروف ما یعا ت .

7)    د ستگا ه حنا سا ب .

8)    د ستگا ه آ ئرود ینا میکی تفکیک و دا نه بند ی دا نه ها (اعم ا زصنعتی ، معد نی یا

خورا کی ) .

       9 )  کود پا ش پشت ترا کتوری پیما نه ا ی د رخت ریز.

      10)  روش مخصوص تولید رب گوجه فرنگی پود ری .

      11)  مغز کن تخمه آ فتابگردا ن .

      12)  روش مخصوص پوست گیری کنجد بد ون استفا د ه ا زآ ب نمک .

      13)  خورکی یخمکی ابتکاری .

      14)  بهینه سازی پخت نان در دستگاه های موجود پخت ماشینی .

      15) سیستم جدید خود کاروخود گردان آبیاری بارانی  به روش شناور کابلی.

 

و: گرو ه طرحها ی ا نر ژ ی

 

1)    مولد برق جیوه ای (Cold MHD Generator) جهت ا ستفا ده ا ز حرا رت د ود کشها .

2)    آ بگرمکن خور شیدی مجهزٌ به پمپ Circulation حرا رتی .

3)    سیستم تعقیب کنند ه خود کا رخود گردا ن خورشید ی (ا فزا یش دهند ه را ند ما ن مبد لها ی خور شید ی ).

4)  مولد برق TAEZZ ( ا ز روش تولید ا لکتریسته د را برهای مولد صا عقه د ر آ ن  بهر ه گرفته می شو د ، لذا منبع ا نرژی ونیز جریا ن تبد یل د رآ ن طبیعی، پا ک ودا ئمی ا ست ).

     5)  هوا کش سقفی خورشید ی .

     6)  موتور ماگنتی دائمی .

 

 ز: گروه طرحها ی مربوط به صنعت ا تو مبیل سا زی و امورحمل و نقل

 

/ 5 نظر / 38 بازدید
محمد حسين نوری

سلام به خاطر يک اشتباه کوچک پيغام ها را در متن قبلی نوشتم. موفق باشيد

عزآبادی

جناب آقای نوری سلام : از لطف شما بسيار ممنونم . اميدوارم در فرصت بهتری مجددا شما را زيارت کنم. با تشکر واحترام: عزآبادي

يک اشنا !!!!!!!!!!!!

استاد معرفت انسانيت خيلی بزرگی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهران

به به متشکرم به به

lotfi

ba salam va tashakor az in sate khobeton . man saite shoma ra ke por az ekhteraate khob va sazande baraye jame bashari bod ra didam va bishtaro bishtar be irani bodanam eftekhar mikonam va baraye shoma arezuye movafaghiyate ruz afzon va arezuye salamati daram