پنجمین سالگرد سفرابدی شادروان مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی

تنهاخداست که می ماند

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند

بخت بدبین که فلک گوهرمابردبخاک

پنجمین سالگردضایعه فقدان بزرگ مرد عرصه صنعت ومعدن ایران شادروان مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی را به خانواده ارجمند آن بزرگوار مخصوصا سرکار خانم طهماسبی همسر آن مرحوم وفرزندان عزیزش جنابان آقایان خشایارخان،مازیار خان وشهریار خان ودیگر وابستگان وعلاقمندان تسلیت می گویم .

نامش جاودان و یادش تاانتهای تاریخ برقرارباد.

                                                            س.م.ک عزآبادی یزد - 28/4/138٩

/ 0 نظر / 23 بازدید