دریافت تقدیرنامه ازریاست جمهورمحترم وقت درجشنواره بین المللی خوارزمی سال1368

دریافت تقدیرنامه ازریاست جمهورمحترم وقت در سومین جشنواره بین المللی خوارزمی سال1368 به عنوان مخترع برتربابت اختراع "دستگاه خودکاربوجاری آئرودینامیکی محصول پسه "که به برکت آن مشکلات صادرات پسته ناشی از قارچ آسپرژیلوس فلاووس وسم سرطان زای آفلاتوکسین مرتفع و  معاش بیش  از 500000 خانوار مستقیم یا غیر مستقیم تامین گردیده است.

 

سومین جشنواره بین المللی خوارزمی 1368

 

/ 0 نظر / 30 بازدید