فهرست اختراعات و ابتکارات

فهرست  طرحهای ا بتکا ری وا ختراعی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا تاریخ31/6/1383

 

 

الف: گروه طرحهای مهند سی پزشکی

  

1)    رگیا ب (Vein  Finder) .

2)    تثبیت کننده لوله ها ی (shunt ) مورد ا ستفا د ه در جرا حی .

3)    گوشی طبی را د یوئی.

4)     فشا ر خون سنج  سمعی بصر ی  ما کزیما- مینیما.

 

ب: گروه طرحها ی سا ختما نی وتا سیسا تی .

     

1)    آ جر خود ترا ز.

2)     روش مخصوص جهت سا خت  ا بنیه روستا ئی  با ملا ت گل و تبد یل  یکپا رچه آ نها به

     آ جر.

     3)  د ستگا ه نیمه خود کار بند کشی آ جر.                                                           

4)  دا ربست تا ر عنکبو تی شنا ور.

     5)  روش جد ید برا ی تعمیرا ت ورنگ زد ن د ود کشها و سا ختما نها ی بلند.

     6)  بخا ری گا زی  پشت با می .

     7)  رو ش ا حد ا ث سا ختما نها ی گنبد ی  شکل با بتو ن مسلح  توسط  قا لب با دی پلیمر ی .

8)  کا نا ل مد و لا ر پلیمر ی جهت کولر و ... .

9)  پو شا ل پلیمر ی جهت کو لر و .... .

   10)  سیستم نقب زن  زیر زمینی  هید رو پنو ما تیکی .

   11)  رو ش و د ستگا ه مخصو ص حفر قنوا ت .

   12)  روش مخصو ص جهت پل سا ز ی و کا نا ل کشی بتو نی تو سط قا لب پنو ما تیکی .

   13)  وسیله جلوگیر ی ا ز رسوب  گذ ا ری آ ب د رکولرآ بی ، آ بگرمکن و... .

   14)  کو لرآ بی بد و ن پو شا ل .

  

ج: گروه طرحها ی ا لکترونیک ، مخا برا ت ، کا مپیوتر ، ا ینترنت

 

1)     سیستم ا یمنی و کنترل بحرا ن درهوا پیما د ر صورت وقوع عملیا ت  تروریستی .

 

2)    روش مخصو ص جهت ا فزا یش ا یمنی شبکه ا ینترنت( برا سا س ا ین روش ا مکا ن

    شنا سا یی کا مپیوتر مبد ا ء ویروس میسر می شود ) .

3)    سیستم رمز کنند ه ا پتیکی .

4)    آ نتن شنا ور مخا برا تی شبکه تلفن همرا ه .

5)    روش مخصوص( سریع و کم هزینه) جهت گستر ش خطوط ا ینتر نت .

6)    بهینه سا زی وافزا یش آ نتن دهی شبکه تلفن همر ا ه با روش جد ید .

 

 د: گر وه طرحها ی صنا یع  موا د غذ ا ئی و کشا ور ز ی

 

1)    د ستگا ه نیمه خود کا رتو لید زو لو بیا.

2)    د ستگا ه پسته چین مو تور ی .

3)    د ستگا ه خشک کن  د وا ر پیو سته ما رپیچی.

4)    د ستگا ه جدا کنند ه دا نه ها ی خندا ن ونا خندا ن ( مثل پسته ) برو ش ا صطکا کی.

5)    مقسم تسهیل کنند ه عملیا ت شکستن قند کله.

6)    مکا نیزم شکنند ه قند کله.

7)    د ستگا ه پر کن جمعی ظر و ف ما یعا ت .

8)    د ستگا ه حنا سا ب .

9)    د ستگا ه آ ئرود ینا میکی تفکیک و دا نه بند ی دا نه ها (اعم ا زصنعتی معد نی یا

خورا کی ) .

      ۱۰)  کود پا ش پشت ترا کتوری پیما نه ای د رخت ریز.

      11)  روش مخصوص تولید رب گوجه فرنگی پود ری .

      12)  مغز کن تخمه آ فتابگردا ن .

      13)  روش مخصوص پوست گیری کنجد بد ون استفا د ه ا زآ ب .

 ه: گرو ه طرحها ی ا نر ژ ی

 

1)    مولد برق جیوه ای  جهت ا ستفا ده ا ز حرا رت د ود کشها .

2)    آ بگرمکن خور شیدی مجهز به پمپ حرا رتی .

3)    سیستم تعقیب کنند ه خود کا رخود گردا ن خورشیدی (ا فزا یش دهند ه را ند ما ن مبد لهای خورشيدی).

4)  مولد برق Generator   TAEZZ( ا ز روش تولید ا لکتریسته د را برهای مولد صا عقه د ر آ ن  بهر ه گرفته می شو د ، لذا منبع ا نرژی ونیز جریا ن تبد یل د رآ ن طبیعی، پا ک ودا ئمی ا ست ).

     5)  هوا کش سقفی خورشید ی .

 

و: گروه طرحها ی مربوط به صنعت ا تو مبیل سا زی و د یگر وسا ئل حمل و نقل

 

1)    سیستم بهینه سا زی مصرف سوخت و ا حترا ق د رموتو رها ی بنزینی کا ربرا توری .

2)    سپرا یمنی مستهلک کننده ضربه جهت ا تو مبیلها ی سبک .

3)    نقا له موتو ری جهت عبورعا بر پیا ده ا زعرض خیا با ن و بزرگرا ه.

4)    لوله خر طومی آ کا رد ئونی مسلح جهت تخلیه سریع سا کنین سا ختما نها ی چند طبقه د ر  موا قع اضطرا ری .

     5)  سه چر خه چند محرک ( ا نسا نی ، با دی ، خورشید ی ) .

     6)  سیستم تعو یض د ند ه د وچرخه مجهز به چرخ زنجیر متغیرا لقطر.

 

ز: گروه طرحها ی محیط زیست

   

/ 0 نظر / 25 بازدید