گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

اولین سالگرددرگذشت مرحوم حاجی آقا سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱۸   کلمات کلیدی: مراسم سالگرد ،مرحوم سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی ،امامزاده سیدرکن الدین محمد ،موقوفات جامع الخیرات، مسجدجامع یزد

تنهاخداست که می ماند

مراسم یادبوداولین سالگرد درگذشت ابوی گرامی مرحوم

حاجی آقاسیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی

به علت تقارن با ایام ماه مبارک رمضان به جای  23/5/90 درتاریخ پنجشنبه 17/6/90 با حضوراعضاء خانواده ،فامیل،دوستان وآشنایان درجوارآرامگاه آن شادروان در محل بقعه جد بزرگوارش امامزاده سیدرکن الدین محمدواقف شریف موقوفات جامع الخیرات وبانی مسجدجامع یزدبا شکوه تمام دریزدبرگزارشد.

ضمناًبه همین مناسبت بعد از نمازمغرب وعشاء نیز مجلس ترحیمی به یادجدشهیدش حضرت ابا عبدالله الحسین درشبستان تابستانه مسجدبرخوردارمنعقدگردید.

روانش درقرب ارواح اجدادطاهرین دربهشت برین شاد ویادش گرامی ونامش برقرارباد.    

آمین یا رب العالمین

 حال دنیارا بپرسیدم من از فرزانه ای

گفت یا باد است یاخواب است یاافسانه ای

گفتمش احوال عمرم را بگوتاعمرچیست

گفت یابرف است یاشمع است یاپروانه ای

گفتمش اینهاکه می بینی چرادل بسته اند؟

گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای