گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

فهرست طرح های ابتکاری و اختراعی اینجانب تا (۳۱/۲/۱۳۸۶)
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱۳   کلمات کلیدی: اختراعات ،ابتکارات

             

الف: گروه طرحها ی با کا ربرد شخصی  یا مصا رف خا نگی

1)    پا سا ب ثا بت حما م .

2)    وسیله ثا بت  خا رش پشت (خا ر پشت) .

3)    گیره قا شق وچنگا ل و.... .

4)    لبا س تا کن .

5)    دفتر چه یا د دا شت همرا ه.

6)    نشیمنگا ه مخصوص مسترا ح شرقی ( کاملا بهدا شتی ) .

7)    گیره محا فظ پول.

8)    تازه کننده نا ن بیا ت .

     9) وسیله جلوگیری کننده از لغزش هنگام عبور از معابر یخ زده .

   10) مجموعه تشک های راحتی فومی فرم پذیر.

   11) وسیله تسهیل کننده تخلیه مایعات از دهانه بشکه های کوچک وبزرگ .

 

ب: گروه طرحهای مهند سی پزشکی و بهداشتی

  

1)    رگیا ب ( پیدا کردن رگ را بویژه در ا طفا ل و ا فرا د مسن آ سا ن می سا زد ) .

2)    تثبیت کننده لوله های  shunt مورد ا ستفا د ه د ر جرا حی ( بویژه جرا حی کود کا ن ).

3)    گوشی طبی را د یوئی ( بیما ر خود گوشی مخصوص  را روی قلب یا ریه قرا ر د ا د ه پزشک ا ز د ور صدا ی عضو مورد نظر را می شنود ).

4)     فشا ر خون سنج  سمعی بصر ی  ما کزیما- مینیما ( ا ین دستگا ه برا ی ا ندا زه گیری فشا ر خون  به گوشی نیا ز ند ا رد وا ز د قت بالایی بر خورد ا را ست ).

      5)  بطری آب توانبخش (نشاط بخش  و کاهش دهنده جریان سنگ سازی در بدن).

 

ج: گروه طرحها ی سا ختما نی وتا سیسا تی .

     

1)    آ جر خود ترا ز.

2)     روش مخصوص جهت سا خت  ا بنیه روستا ئی  با ملا ت گل و تبد یل  یکپا رچه آ نها به

     آ جر.

     3)  د ستگا ه نیمه خود کار بند کشی آ جر.                                                          

4)  دا ربست تا ر عنکبو تی شنا ور.

     5)  روش جد ید برا ی تعمیرا ت ورنگ زد ن د ود کشها و سا ختما نها ی بلند.

     6)  بخا ری گا زی  پشت با می .

     7)  رو ش ا حد ا ث سا ختما نها ی گنبد ی  شکل با بتو ن مسلح  توسط  قا لب با دی پلیمر ی .

8)  کا نا ل مد و لا ر پلیمر ی جهت کولر و ... .

9)  پو شا ل پلیمر ی جهت کو لر و .... .

   10)  سیستم نقب زن  زیر زمینی  هید رو پنو ما تیکی .

   11)  رو ش و د ستگا ه مخصو ص حفر قنوا ت .

   12)  روش مخصو ص جهت پل سا ز ی و کا نا ل کشی بتو نی تو سط قا لب پنو ما تیکی .

   13)  وسیله جلوگیر ی ا ز رسوب  گذ ا ری آ ب د رکولرآ بی ، آ بگرمکن و... .

   14)  کو لرآ بی بد و ن پو شا ل .

   15)  پنجره باز کن خودکار وخودگردان حرارتی .

   16)  کاشی مخصوص لبه ( لبه فارسی بر شده).

   17)  کاشی بدون درزملات .

   18)  مته مخصوص جهت ایجاد سوراخ درکاشی ، موزائیک ، نئوپان وغیره.

 

 د : گروه طرحها ی ا لکترونیک ، مخا برا ت ، کا مپیوتر ، ا ینترنت

 

1)     سیستم ا یمنی و کنترل بحرا ن درهوا پیما د ر صورت وقوع عملیا ت  تروریستی .

 

2)    روش مخصو ص جهت ا فزا یش ا یمنی شبکه ا ینترنت( برا سا س ا ین روش ا مکا ن

    شنا سا یی کا مپیوتر مبد ا ء ویروس میسر می شود ) .

3)    سیستم رمز کنند ه ا پتیکی ( برا ی رمز کرد ن ا سنا د محر ما نه  بمنظور با یگا نی یا ا رسا ل بوسیله فا کس وغیره ) .

4)    آ نتن شنا ور مخا برا تی برای شبکه تلفن همرا ه و دیگر امور مخابراتی .

5)    روش مخصوص( سریع و کم هزینه) جهت گستر ش خطوط ا ینتر نت ازطریق شبکه برق رسانی .

6)    بهینه سا زی وا فزا یش کیفیت آ نتن دهی شبکه تلفن همر ا ه با روش جد ید ازطریق استفاده از شبکه برق رسانی .

 

 ه : گر وه طرحها ی صنا یع  موا د غذ ا ئی و کشا ور ز ی

 

د ستگا ه نیمه خود کا رتو لید زو لو بیا.

1)    د ستگا ه پسته چین مو تور ی وروش مخصوص جمع آ وری بهدا شتی محصول  .

2)    د ستگا ه خشک کن  د وا ر پیو سته ما رپیچی.

3)    د ستگا ه جدا کنند ه دا نه ها ی خندا ن ونا خندا ن ( مثل پسته ) برو ش ا صطکا کی.

4)    مقسم تسهیل کنند ه عمل  شکستن دستی قند کلٌه.

5)    مکا نیزم شکنند ه قند کلٌه.

6)    د ستگا ه پر کن جمعی ظروف ما یعا ت .

7)    د ستگا ه حنا سا ب .

8)    د ستگا ه آ ئرود ینا میکی تفکیک و دا نه بند ی دا نه ها (اعم ا زصنعتی ، معد نی یا

خورا کی ) .

       9 )  کود پا ش پشت ترا کتوری پیما نه ا ی د رخت ریز.

      10)  روش مخصوص تولید رب گوجه فرنگی پود ری .

      11)  مغز کن تخمه آ فتابگردا ن .

      12)  روش مخصوص پوست گیری کنجد بد ون استفا د ه ا زآ ب نمک .

      13)  خورکی یخمکی ابتکاری .

      14)  بهینه سازی پخت نان در دستگاه های موجود پخت ماشینی .

      15) سیستم جدید خود کاروخود گردان آبیاری بارانی  به روش شناور کابلی.

 

و: گرو ه طرحها ی ا نر ژ ی

 

1)    مولد برق جیوه ای (Cold MHD Generator) جهت ا ستفا ده ا ز حرا رت د ود کشها .

2)    آ بگرمکن خور شیدی مجهزٌ به پمپ Circulation حرا رتی .

3)    سیستم تعقیب کنند ه خود کا رخود گردا ن خورشید ی (ا فزا یش دهند ه را ند ما ن مبد لها ی خور شید ی ).

4)  مولد برق TAEZZ ( ا ز روش تولید ا لکتریسته د را برهای مولد صا عقه د ر آ ن  بهر ه گرفته می شو د ، لذا منبع ا نرژی ونیز جریا ن تبد یل د رآ ن طبیعی، پا ک ودا ئمی ا ست ).

     5)  هوا کش سقفی خورشید ی .

     6)  موتور ماگنتی دائمی .

 

 ز: گروه طرحها ی مربوط به صنعت ا تو مبیل سا زی و امورحمل و نقل

 

1)    سیستم بهینه سا زی مصرف سوخت و ا حترا ق د رموتو رها ی بنزینی کا ربرا توری .

2)    سپرا یمنی مستهلک کننده ضربه جهت ا تو مبیلها ی سبک .

3)    نقا له موتو ری جهت عبورعا بر پیا ده ا زعرض خیا با ن و بزرگرا ه.

4)    لوله خر طومی آ کا رد ئونی مسلح جهت تخلیه سریع سا کنین سا ختما نها ی چند طبقه د ر    موا قع ا ضطرا ری .

     5)  سه چر خه چند محرک ( ا نسا نی ، با دی ، خورشید ی ) .

     6)  سیستم تعو یض د ند ه د وچرخه مجهز به چرخ زنجیر متغیرا لقطر.

     7)  روش ویژه و انحصاری جهت ایمن سازی نسبی جاده ها از طریق جلوگیری از انحراف به

           چپ اتومبیل ها از طریق نصب سنسور وخط حساس در کناره ها و  محور میانی جاده .

     8)  سیستم جدید حمل ونقل مواد در معادن وکارخانجات و... ازطریق واگن لوله ای .

 

 ح: گروه طرحها ی محیط زیست

   

1)    صد ا گیر ا گزوز موتورها ی ا حترا ق دا خلی ثا بت .

2)    روش مخصوص مقا بله با وا رونگی د ما (Temperature inversion).

3)    د ستگا ه شن گیرخود کا ر خود گردا ن  جهت بر رسی حرکت شنها ی روا ن.

4)    روش مخصوص  مقا بله با جا بجا ئی شنها ی روا ن  در نوا حی مجا ور کویر و بیا با ن.

5)     روش ابتکاری جهت افزایش نزولات دربعضی از مناطق خشک و کم باران از طریق بر قراری موازنه حرارتی محیطی .

 

  ط: گروه طرحها ی مرتبط با خطوط تولید ی کارخا نجا ت

 

1)    سیستم تفکیک کننده د وکهای  پر و خا لی  نسا جی .

2)    مکا نیز م کلا چ فنری ( د ستی – برقی – پنوما تیکی و..) .

3)    روش مخصوص تقلیل  میزا ن تبخیر مایعا ت ا زسطح مخا زن .

4)    روش مخصوص آ بزد ا ئی موا د نفتی .

5)    سیستم تغییر دهند ه  د ورما شین آلا ت توسط چرخ زنجیر یا پولی متغیرا لقطر.

6)    گیره مکشی حرا رتی .

7)    سیستم تغذیه سیلو های جمعی مواد پودری  درکارخانجات و معادن (جهت جلوگیری از انتشار مواد وایجاد گرد وغبار).

8)    مکا نیزم تخلیه خود کا ر و خود گردا ن سیکلونها.

9)    پیستوله با زا ویه پا شش گسترد ه وقا بل کنترل .

   10) دستگاه مخصوص حبه کردن (شکستن وخرد کردن) قند کله .

   11) وسیله مکمل قالب مخروطی قند کله جهت تسهیل عملیات حبه کردن آن.

ی: گروه طرحها ی دریا ئی

 

1)    روش مخصوص جهت ا ستحصا ل کا لا ا ز کشتیها ی مغروق .

2)    پا روی قا یقرا نی با مقا ومت برگشتی کم .

 

ک: گروه طرحها ی خطوط لوله

 

1)    فلنج کور پنوما تیکی (هید رولیکی).

2)    سیستم هید رو پنوما تیکی رفع ا نسد ا د بخش  مشبک  لوله جدا ر چاهها.

3)    سیستم هید رو پنوما تیکی نصب سریع شیرکنترل بردها نه لوله ها درموا قع ا ضطرا ری.

( بویژه جهت ا طفا ء حریق وکنتر ل چاهها ی نفت و گا ز).

     4)  سیستم پنوماتیکی (هید رولیکی) ارتبا ط دهنده لوله ها ی  حتی با قطر متفا وت د ر موا رد

          ا ضطرا ری .

5)     سیستم پنوما تیکی ( هید رولیکی ) ترا ز کنند ه لوله ها برای تسهیل جوشکا ری بویژه د ر عملیا ت جوشکا ری لوله ها ی د ریا ئی .

6)    سیستم پنوما تیکی (هید رولیکی) ا یجا د کنند ه محفظه خلاء یا فشا ر جهت کنترل کیفیت د رز جوش لوله ها .

   7) روش مخصوص برای بازیابی ( بیرون آوردن ازاعماق زمین ) لوله جدار چاه های عمیق         

          متروکه آب .

 

ل:  طرح های نظامی

 

    1)  روش ابتکاری دفاع موشکی از طریق انحراف وانهدام آنها.

    2)  دیده بان عمودپرواز هوایی .                                                                             

                                                                                          جمع کل : طرح 

 تلفن:  7242050-0351       فاکس: 7252213-0351 (با اطلاع قبلی تلفنی)

 

همراه : 09125273823

 

پست ا لکترونیک:          ezzabady@yahoo.com