گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

علت قلت نزولات درمناطق کویری وامکان افزایش بارندگی در یزد بروش جدید وانحصاری
ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٥   کلمات کلیدی: بحران آب ،خشکسالی دریزد ،تاثیرکویردربارندگی ،برقراری موازنه انرژی محیطی

علت کاهش نزولات درمناطق کویری وامکان افزایش بارندگی در استان یزداز طریق برقراری موازنه انرژی حرارتی محیطی

Precipitation increase (Weather modification) in Yazd province through equalization of environmental thermal energy

سید مهدی کمال الدینی عزآبادی1

 چکیده مقاله

کویر حاوی انواع نمک های فلزی و غیرفلزی است لذا ضریب جذب حرارتی آن  نسبت به خاک معمولی بسیار بیشتر است.با طلوع خورشید حتی درصورت ابری بودن آسمان سطح کویر متدرجا با جذب حرارت خورشید خصوصا در فصول سرد نسبت به هوای محیط گرمتر شده گرمای خود را به  هوای مجاور منتقل  وآن را به بالامی راند. بدیهی است اگرابری در حال گذر از آن منطقه باشد نیز به بالا رانده می شود.

اثر رانش حرارتی کویر که چون ابر دیوی به پشت خوابیده وهوارا ازسطح به بالا می دمد می تواند  تاثیر خود را کیلومتر ها دورتر بر ابرهای در حال گذر اعمال و باعث اوج گیری آن ها شود ویا با برهم زدن تعادل انرژی محیطی موجب طوفان های شدید شن در مناطق همجوارگردد.متاسفانه مالچ پاشیهای گسترده به برهم خوردن توازن انرژی گرمائی سطحی کمک میکند.

با اافزایش فاصله قاعده ابرتا زمین حتی اگر آن ابر ببارد به علت پائین بودن میزان رطوبت محیط قطرات باران یا برف قبل از رسیدن  به زمین  تبخیر شده در زیر آن ابر ابر دیگری را  با تراکم کمتر ایجاد که معلوم نیست کی و کجا  ببارد. باانجام عملیاتی چند در روی سطح زمین امکان خفه کردن نسبی دیوهای کویری وکاهش تاثیرات سوء مترتب بر نفس شوم آنها ورفع مانع بارش طبیعی ابرهای عبوری از یزد ودرحقیقت گرفتن حق ترانزیت از ابرهای عبوری از استان یزد میسر است.در این مقاله راه حل هایی جهت کاهش اثرات تخریبی دمش ابر دیو های کویری ارائه می شود.

واژه های کلیدی:خشکسالی،بارندگی،کمبود آب در یزد،تغییرات مصنوعی آب و هوایی،علل کاهش بارندگی،اثرات سوءکویردربارندگی،توازن انرژی حرارتی محیطی

 1 مدیرعامل شرکت فن آوری های پیشرفته سالارکویرezzabady@yahoo.com

  مقدمه

 براساس شواهد موجود اعم ازتاریخی یامعاصر وبویژه شهادت افراد مسن حی وحاضر ساکن در یزد این استان درسالهائی نه چندان دور ازنظر بارندگی وضعی عادی داشته وازجنبه پوشش گیاهی نیزبا توجه به وجود جنگلهائ قابل توجهی از گیاهان محلی چون طاق وغیچ ودرختانی ازقبیل بنه، سنجد، توت وگردو( هرچند که با جنگل های فشرده شمال قابل قیاس نبوده) وضع مناسبی داشته است 1.

نگارنده خوددرکودکی درحدود سالهای1334-1336 شاهد بارندگی های شدیدی درپائیز وزمستان ویابهار بوده به نحوی که مردم ازترس ریزش مساکن اغلب خشتی ویا آجری سنتی خویش به مساجد پناه برده برای قطع بارندگیهای شدید وممتدچندروزه دست به دعا برداشته اند .

جریان سیل ناشی از بارش های شدید هرازچندگاه در شهر ویا روستاهای یزد موجب خرابی می شد ، وسعت خرابی ها و متاسفانه تلفات انسانی بعضاً به حدی بود که عالی ترین مقامات وقت کشوری را برای دلجوئی وصدور دستورات در جهت جبران خسارات به یزد کشانیده بود .

هم چنین دردوران تحصیلات ابتدائی ومتوسطه شاهد بارش چند باره برف با ارتفاعی تقریباً 1متر بوده کلاً تا حدود 50 سال پیش به یاد ندارد درمورد کم آبی یزد خبری شنیده ویا در مورد اثرات سوء همسایگی باکویر سخنی به میان آمده باشد.

اکنون متاسفانه با توجه به خشکسالی های متوالی 17 ساله یزدکه در سال آبی گذشته منجر به کسب رکورد کم باران ترین استان شده است ،خشک شدن قنوات وچشمه ها ، افت شدید آب در چاه هاتی عمیق روستائی ، وضع رقت بارآب در روستاهای دور ونزدیک که آب شرب اهالی آنها با تانکر تامین میشود ،کوچ اجباری روستائیان واز همه بدتر وابستگی حتی آب شرب مردم استان به آب انتقالی است که بر اساس تجارب گذشته  نسبت به تداوم آن اطمینانی نیست . با در نظر گرفتن احتمال وقایع سوء در این باب مساله آب برای یزد به مرحله پیش بحران رسیده وجدا ازلزوم مدیریت صحیح منابع آب فعلی استان، نیازمند اقدامات اساسی وعملی عاجل مشترک عامه مردم ودولت مخصوصاً مسئولین محترم محلی می باشد.

*نگارنده درجلسه شرفیابی نخبگان به حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درمسجدحظیره   درتاریخ 1510/1386 پیرامون علت کاهش نزولات در استان یزد بطور خلاصه مطالبی بیان نمود که مورد توجه معظم له قرار گرفت ، متن سخنان  معظم له جهت استحضار به پیوست تقدیم میشود (تصویر 1).

 چرا نزولات در یزد متدرجاً کم وکمتر شده است؟

 در این مقاله ضمن ارائه دلائل علمی برچگونگی وقوع این پدیده نامطلوب برای تغییر شرایط نیز راه حل هائی مطرح می گردد .

قبل از هر چیزلازم است بدانیم ابر برای بارش به شرایطی وابسته است که از آن میان عبارتند از -دارا بودن رطوبت نسبی 100% - داشتن ارتفاع وضخامت مناسب – برخورداری ازهسته های ریز بلور یخ  به میزان کافی به منظور شروع باروری ودمای حداقل حدود 10 درجه سانتیگراد زیرصفر 2 .

عوامل مهم تاثیر گذار در امر ناباروری ابرها در حین عبور از استان یزد

عبارتند از الف : دمش کویری ب : دمش مناطق مالچ پاشی شده ج : جذب رطوبت هوا توسط نمک های کویری د: جذب رطوبت هوا توسط درختان گز

الف : دمش کویری

کویر حاوی انواع نمک های فلزی و غیرفلزی بویژه نمک های قلیائی است لذا ضریب جذب  وذخیره حرارتی آن  نسبت به خاک معمولی بسیار بیشتر است . .به عبارتی دیگربا تابش خورشید نسبت به مناطق همجوار زودتر گرم شده و با غروب خورشید نیز سریعتر سرد می شود. در(تصویر 2) میزان انرژی تابشی خورشیدبر زمین نشان داده شده است.

با طلوع خورشید سطح کویر متدرجا با جذب حرارت خورشید(اعم از اشعه مرئی یا نامرئی) خصوصا در فصول سرد نسبت به  هوای محیط گرمتر شده گرمای خود را به هوای مجاور منتقل وآن را به بالامی راند. بدیهی است اگرابری در حال گذر از آن منطقه باشد به بالا رانده می شود.

اثر رانش حرارتی می تواند تاثیر خود را کیلومتر ها دورتر بر ابرهای در حال گذر اعمال  و باعث  اوج گیری وحتی پراکندگی نسبی آن ها شود.

به علت قابلیت ذخیره انرژی حرارتی در نمک های کویری این پدیده متاسفانه حتی درشب نیزمعمولاً تداوم می یابد .

شایان ذکر آن که اگرآسمان منطقه چندروز پی درپی ابری باشد انرژی حرارتی درمنطقه تقریباً متوازن گردیده دمش کویری بر ابرها کمابیش متوقف می شود.

با اافزایش فاصله قاعده ابرتا زمین حتی اگر آن ابر ببارد به علت پائین بودن میزان رطوبت محیط قطرات باران یا برف قبل از رسیدن به زمین تبخیر شده در زیر آن ابر ابر دیگری را با تراکم کمتر ایجاد که معلوم نیست کی و کجا ببارد.

علاوه بر این قلت رطوبت درمناطق خشک باعث میشود ابردرحین عبور با اصطکاک کمتری مواجه شده با سرعت نسبتاً بیشتری منطقه را ترک وبدین ترتیب فرصت بارش احتمالی از دست برود.

درحقیقت طبیعت نیز زبان ارتباطی خودش را داردوقتی منطقه ازنظرپوشش گیاهی فقیر باشد خواه ناخواه میزان رطوبت نیز در آن پائین خواهد بودلذا ابر بروش خود آن را احساس ودرک نموده ومنطقه را بی نیاز ازبارش تشخیص میدهد که یا اصلاً نمی بارد یا خساست به خرج می دهد.

به زبان عامیانه " تا نگرید طفل کی نوشد لبن".

این مساله را ازنظر علمی می توان چنین توضیح داد که با توجه به حرکت طبیعی ابرها که از غرب به شرق است قاعده تحتانی آنها دارای بار منفی بوده زمین با بار مثبت با واسطه بخار آب موجود درهوا روی آن ها تاثیر گذاشته با برقراری کشش فیمابین ضمن کاهش ارتفاع سرعت آن راتقلیل داده ابردر اثر فشردگی ناشی از حرکت ابرهای پشت سر متراکم ترشده احتمال باروریش  افزایش می یابد .

برهم ریزی توازن انرژی در اینگونه مناطق نه تنها باعث کاهش نزولات می شود بلکه با ایجاد جریانات سطحی موجبات حرکت شن های روان را نیز  در این مناطق  فراهم میسازد.

 افزایش نزولات  با ایجاد توازن انرژی محیطی

استان یزد با چند کویر کوچک و بزرگ همجوار است و به شدت تحت تاثیرجریانات حرارتی  ناشی ازوجودآن هاست (تصویر3).

به عبارتی ساده تر می توان گفت چند غول عظیم الجثه پیرامون یزد آرمیده گاه وبیگاه هوا وطبعاً ابرهای در حال عبور را بادمش به سمت بالامی رانند.ونه تنها  فاصله آنها را با زمین افزایش می دهند بلکه با پراکندگی آنها تراکمشان را کاهش می دهند وبه علاوه بلورهای ریز یخ  موجود در ابررارا که هسته های اصلی باروری ابر هستند با افزایش قابل ملاحظه دمای ابر تقلیل می دهند.

ابرهای عبوری از  یزد چه از نوع سودانی(ورودی ازجنوب غربی) وچه ازنوع مدیترانه ای(ورودی ازشمال غربی )  با دمش کویرها مواجه شده در بهترین شرایط حداقل میزان بارش آنها دریزد کاهش مییابد. ابرهای غیرمعمول ابرسرد پرفشار سیبری از شمال شرق وارد شده ومعمولاًعلیرغم تاثیرات کویری باعث بارندگی میشوند.(تصویر4) . با توجه به تصویر ماهواره ای حرارت سطحی بدواًکویرسیاهکوه ودردرجه بعدی کویردره انجیر(بافق) بیشترین تاثیر حرارتی را روی ابرهامی گذارند ودر وهله اول شایسته است  با دمش کویر سیاه که با وسعتی درحدود800 کیلومترمربع درفاصله40 کیلومتری شهر اردکان قرار دارد مقابله وتا حد ممکن خنثی شود(تصویر5). قابل ذکر آن که سطحی از این کویر که در دمش موثر می باشد حدود  150کیلومتر مربع وسعت دارد .

همین عوامل در اوائل پائیز و اوائل بهار که هوا در حال سرد شدن  یا گرم شدن است و تاثیر  حرارتی کویر شدیدتر می شودبا ایجاد جریانات  سطحی طوفان  پدید آورده ریگ ها را در هوا  پراکنده و جابجا می کنند ومنجر به جابجائی شن های روان می شوند .

طوفانهای فصلی یزد که هر ساله  توسعه و شدت  بیشتری می یابد خود موید این تاثیرات است

جا بجائی شنهای روان که حرکت آنها  در ایام اوائل پائیز و بهارقبل از ظهربا حرکت از جنوب به شمال و بعد از  غروب افتاب با حرکت ضعیفتراز شمال به جنوب دربین  یزد واردکان  با  عبور از روی جاده اسفالته مشهود  هستند نیز گواه دیگری  بر این مدعاست .

چنانچه  عوامل پدید آورنده این عدم توازن انرژی حرارتی محیطی  به طریقی حذف یا بی اثر گردند تبعات  ناشی از آن نیز متدرجا طی چند سال بر طرف ومنطقه از نظر نزولات  وضع بهتری یافته حرکت شنها  نیز تقریبا متوقف می گردد.

قابل ذکر آن که رشد کویر های یزد خود ناشی از قلت بارندگی بوده  چنانچه  میزان بارش افزایش یابد کویر عقب نشینی نموده از وسعت آن کاسته خواهد شد.

ب : دمش ناشی از پاشش گسترده مالچ واثرات سوء زیست محیطی آن

 پاشش گسترده مالچ با رنگ تقریباً سیاه روی نپه های شن روان (ماسه بادی) به منظور تثبیت آن ها با جذب حرارت خورشید وذخیره آن در لایه شن زیرین خود همان اثر نمک های کویری را روی هوا وابرها خواهد داشت.  در حقیقت مالچ ها ممکن است به جای تثبیت شن های روان با برهم زدن توازن حرارتی منطقه هوارا به حرکت در آورده تپه های دیگری از شن را که فاقد پوشش  هستند جا به جا کند. بدیهی است که مالچ ها تحت تاثیر طوفان ها متدرجاً ساییده شده بعد از مدتی کلاً با آلودن هوای محیط اطراف ،آلودن آب های سطحی وتاثیر سوء روی درختان از طریق برگشان  وهم چنین آلودن آبهای زیر زمینی از میان خواهند رفت 3.

ج : جذب رطوبت هوا توسط نمک های کویری

نمک های کویری عمدتاً از نوع نمک های قلیائی بوده قابلیت جذب رطوبت بالائی دارند . بدین ترتیب با جذب رطوبت هوا وانتقال آن به لایه های زیرین  موجب کاهش رطوبت نسبی هوای محیط شده همانگونه که قبلاً تشریح شد احتمال بارندگی ابرها را کاهش میدهند.

در بسیاری موارد اگر لایه رویین سطح کویر ها خیس نباشد لایه های زیرین آنهاحتی در عمق کم خیس وگاه آبدار است.

د : جذب رطوبت هوا توسط درختان گز

برگهای سوزنی درختان گز با مواد قلیائی کرک مانندی پوشیده شده اند لذا رطوبت هوارا در خشکترین ایام جذب و در اختیار گیاه می گذارند. پرواضح هست که این گیاه هرچند نقش موثری در تثبیت تپه های شن روان ایفا میکند ولی اگر در سطح وسیع کاشته شده باشد همزمان با کاهش رطوبت نسبی هوا شانس بارندگی ابرها را کاهش می دهد . شایان ذکر آن که این گیاه با توجه به رنگ نه چندان سبز ونا چسب برگها که خود ناشی از جذب رطوبت توسط کرگهای قلیاییست از نظر روحی روانی  مریضی  وخمودگی را درانسان تداعی نموده اثر سوء روانی دارد .

مقابله با دمش کویری

برای خفه کردن ابر دیوهای کویری پیشنهاد  میشود سطح موثر حرارتی کویر ها با لایه ای از سنگ وخاک به ضخامت حدود 10 سانتیمتر پوشانیده شود. بدواً برای پوشاندن سطح موثر کویر سیاه کوه که حدود150 کیلومتر مربع وسعت دارد تقریباً به 15 میلیون متر مکعب خاک وسنگ ترجیحاً از نوع پوشش مناطق هم جوار کویر نیاز می باشد . البته این کاری است بزرگ وآشکار است که حل مشکلات بزرگ اقدامات بزرک را می طلبد.

کاشت گیاه جوجوبا درمناطق کویری با استفاده از ماده معدنی ورمیکولیت جهت کاهش اثرات سوء کویرها ازطریق سایه اندازی و افزایش رطوبت هوای مناطق کویری

جوجوبا گیاهی است درختچه مانند بومی مکزیک که نسبت به شوری مقاوم بوده دارای روغنی بسیار مفید با کاربردهای گسترده در دارو سازی وصنعت می باشد. این روغن مشابه روغن حاصل از کبد نهنگ عنبر است که شکار آن در سطح بین المللی ممنوع است ، لذا  ضمن داشتن بازاردر سطح بین المللی  از نظر مادی نیزارزشمند است .

پیشنهاد میشود این ماده در گلدان هایی متخلخل حاوی ماده معدنی ورمیکولیت برای استفاده از آب های کویری بدواً به صورت آزمایشی در سطح نیم هکتار کاشته شده در صورت رضایتبخش بودن نتایج در سطح وسیع کشت شود. شایان ذکر آن که در  صورت امکان شایسته است از نوع تراریخته آن که در مقابل شوری مقاومت بالایی داشته محصول مرغوب تری دارد استفاده گردد.

ورمیکولیت ماده معدنی ارزشمندی است که در صنعت ، ساختمان وکشاورزی ( بویژه برای افزایش محصول وکاهش مصرف آب )کاربرد های ارزشمند دارد ومتاسفانه در ایران چندان شناخته شده نیست . نوع مرغوب این ماده در چند منطقه از کشور موجود ودر دسترس است 4.

ایجاد شبکه های مولد میدان الکتریکی جهت یونیزاسیون هوادر مناطق کویری یا غیرکویری به منظورجذب وباورسازی ابرها

 این روش نسبتاً جدید بوده هم اکنون بی سروصدا در مناطقی از جهان بطور مثال( کالیفرنیا 5 – مکزیکوسیتی 6 )جهت افزایش بارندگی در حال استفاده می باشد .

 

تصویر1

 بیانات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان یزدی در تاریخ 15/10/86 در مسجد روضه محمدیه حظیره در رابطه با توضیحات اینجانب پیرامون موضوع مقاله(صفحه 87 از مجموعه سخنرانی های مقام رهبری در جریان مسافرت به یزد در دیماه 86 تحت عنوان سخن یار جلد 20)


تصویر2

میزان تابش خورشیدی بر زمین

  

تصویر3

کویرهای چندگانه استان یزد

 

تصویر4

مسیرابرها

  

 

تصویر5

حرارت سطح زمین مناطق استان یزد در روز 19ام اردیبهشت ماه 1394

که با استفاده از تصویرماهواره ای حاصل از سنجشگر مادیس  تهیه شده و صرفاً جنبه قیاسی دارد

دراین تصویر درجه حرارت کویرسیاه کوه با محیط اطرافش حدود 15 درجه سانتیگرادتفاوت دارد

 منابع

 1-http://yazdhistory.persianblog.ir/post/33/دکترعلیرضا آیت اللهی

2-B.J. Mason Director General , Metrological Office, Bracknell , England

Clouds , Rain and Rainmaking  Second Edition

Cambridge University Press

3-http://ekhteraat.persianblog.ir/post/21/ اثرات سوء پاشش مالچ نفتی برمحیط زیست

4-http://ekhteraat.persianblog.ir/post/16  معرفی ماده معدنی ورمیکولیت

5-http://bmn.ir/uploads/SARAMAD_24_FINAL_small_53689.pdf   Pg. 124

6-http://spectrum.ieee.org/energy/environment/electric-rainmaking-technology-gets-mexicos-blessing


 
یازدهمین سالروزدرگذشت بزرگمرد صنعت ومعدن ایران شادروان داریوش خان طهماسبی
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢۸   کلمات کلیدی: شرکت امانت خاک ،کنسرسیوم صنایع بتون وسرمایه گذاری مس سرچشمه ،مهندس داریوش طهماسبی ،شرکت ذوب مس خاتون آباد

 بسمه تعالی

ای چرخ وفلک خرابی از کینه توست          بیدادگری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر تن    تورا     بشکافند             بس گوهر قیمتی که درسینه توست

  ____________ 

یازدهمین سال روز درگذشت مرحوم شادروان مهندس داریوش خان طهماسبی اسطوره صنعت ومعدن ایران را به خانواده ارجمند آن بزرگوارمخصوصاً همسر گرامشان بانو شهنازطهماسبی ،فرزندان محترمشان آقایان خشایارخان،مازیار خان وشهریارخان ودیگربستگان،بازماندگان وعلاقمندان آن مرحوم تسلیت می گویم.

با ذکر فاتجه به روان پاکش یاد وخدمات پرارزش اورا پاس میداریم. نامش همیشه جاوید و راهش پررهرو باد .

                                                                                                                                                   یزد -   1395/4/28    سیدمهدی عزآبادی


 
دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس ازششمین جشنواره ملی دانائی خلیج فارس(تندگویان)
ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٩   کلمات کلیدی: ششمین جشنواره ملی دانائی خلیج فارس ،سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی ،نخبگان صنایع نفت،گاز وپتروشیمی ،سیستم چند منظوره هیدروپنوماتیک

ششمین جشنواره ملی دانائی خلیج فارس

نوآوری های برترصنایع نفت ،گازوپتروشیمی

(بوشهر-دانشکاه خلیج فارس، 8-7 اردیبهشت ماه 1395)

 تقدیرنامه ازسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

لوح سپاس از ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس

 

دریافت لوح سپاس،تقدیرنامه و تندیس جشنواره

 

همراه با آقایان دکتر حبیب رستمی رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس،مهندس یوسفی مدیرعامل سازمان ویژه اقتصادی پارس،دکتر سالاری استاندار بوشهر

 

همراه با جناب آقای مهندس حسن زاده مدیرعامل شرکت ملی گاز پارس جنوبی

 

همراه با دیگر برگزیدگان جشنواره

 

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ششمین جشنواره ملی دانائی خلیج فارس لطفاً اینجا راکلیک کنید.


 
دریافت تقدیرنامه ازجشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب،خاک ومحیط زیست
ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٢   کلمات کلیدی: جشنواره ونمایشگاه ملی آب خاک ومحیط زیست ،فناوری های برتر ،سیستم چند منظوره هیدروپنوماتیک

            جشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب ،خاک ومحیط زیست

                 ( تهران- مصلی 26 - 23 خرداد 1394)                    

 

 

 

 

 

 

برای کسب اخباربیشترپیرامون این جشنواره لطفاَ اینجارا کلیک کنید.


 
فهرست اختراعات وابتکارات سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی تا تاریخ 1394/4/1
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٢   کلمات کلیدی: اختراعات ،ابتکارات ،طرح های انحصاری ،اختراعات وابتکارات جدید

فهرست طرح های ابتکاری و اختراعی (سیدمهدی  کمال الدینی عزآبادی)

تا تاریخ 1394/4/1

 الف: گروه طرح های با کاربرد شخصی یا مصارف خانگی

1- پاساب ثابت حمام.

2- وسیله ثابت خارش پشت (خارپشت).

3- گیره قاشق و چنگال و ... . جهت جلوگیری ازافتادن آنها در دیگ ،قابلمه ویاماهیتابه.

4- لباس تا کن.

5- دفترچه یادداشت همراه.

6- نشیمنگاه مخصوص مستراح شرقی (کاملاً بهداشتی).

7- گیره محافظ پول.

8- تازه کننده نان بیات.

9- وسیله جلوگیری کننده از لغزش هنگام عبور از معابر یخ زده(لغزش گیرکفش).

10- مجموعه تشک های راحتی فرم پذیر.

11- وسیله تسهیل کننده تخلیه مایعات از دهانه بشکه های کوچک وبزرگ .

12- سقای گلدانی جهت آبیاری بطئی گلدان ها و یا باغچه کوچک داخل ساختمان(پاسیو) در غیاب صاحب خانه.

13- دست سوم جهت نگهداری چتر.

14- مسواک با  مخزن خمیردندان.

15- گردن آویز کمک نوشتاری امتحانات .

16- توآلت فرنگی با افشانک شستشو.

17- کولرپوشیدنی مدل جلیقه ای.

18- چتربا تسمه سربند.

19- میز گسترش پذیربا رویه های کشوئی.

20- پوست گیرسیب زمینی،هویج،کدوحلوائی.

21- قاچ کن خربزه.

22- بازنگهدارنده صفحه کتاب.

23- کیسه کش پشت برای حمام.

24- هسته گیرسیب.

25- چای دمکن (محفظه  کوچکسوراخدار).

26- لیوان تثبیت شونده جهت راننده.

27-آب سردکن تبخیری جهت اتومبیل یا منزل.

28- میزمخصوص با بشقابهای ویزه جهت گرم ماندن غذا درسرمیزمنزل یا رستوران.

 

 ب: گروه طرح های مهندسی پزشکی

1- رگیاب (پیدا کردن رگ را به ویژه در اطفال و افراد مسن آسان می سازد).

2- تثبیت کننده لوله های Shunt مورد استفاده در جرّاحی (به ویژه جراحی کودکان).

3- گوشی طبّی رادیوئی (بیمار خود گوشی مخصوص را روی قلب یا ریه قرار داده و پزشک از راه دور صدای عضو مورد نظر را می شنود).

4- فشار خون سنج سمعی بصری ماکزیما - مینیما (این دستگاه برای اندازه گیری فشار خون به گوشی نیاز ندارد و از دقّت بالایی برخوردار است).

5- بطری آب توانبخش ( نشاط بخش و کاهش دهنده جریان سنگ سازی در بدن).

6- وسیله تسهیل کننده تزریقات (با این وسیله امکان خود تزریقی نیزمیسر است).

 

ج: گروه طرح های ساختمانی و تاسیساتی

1-  آجر خودتراز.

2- روش مخصوص جهت ساخت آبینه روستایی با ملات گل و تبدیل یکپارچه آن ها به آجر.

3- دستگاه نیمه خودکار بندکشی آجر.

4- داربست تار عنکبوتی شناور.

5- روش جدید برای تعمیرات و رنگ زدن دودکش ها و ساختمان های بلند.

6- بخاری گازی پشت بامی.

7- روش احداث ساختمان های گنبدی شکل با بتون مسلح توسط قالب با دی پلیمری.

8- کانال مد و لار پلیوری جهت کولر و ... .

9- پوشال پلیمری جهت کولر و ... .

10- سیستم نقب زن زیرزمینی هیدروپنوماتیکی.

11- روش و دستگاه مخصوص حفر قنوات.

12- روش مخصوص جهت پل سازی و کانال کشی بتونی توسط قالب پنوماتیکی.

13- وسیله جلوگیری از رسوب گذاری آب در کولر آبی، آبگرمکن و ... .

14- کولر آبی بدون پوشال.

15- پنجره باز کن خودکار وخودگردان حرارتی برای تهویه خودکار .

16- کاشی مخصوص لبه ها ( محل به هم رسیدن کاشی ها درهردو سمت دارای لعاب است).

17- کاشی بدون درز ملات .

18- مته مخصوص جهت ایجاد سوراخهای دایره ای با قطردلخواه در کاشی،موزائیک ،چوب ونئوپان.

19-کولر آبی بدون پمپ( از جاذبه برای خیس کردن پوشال استفاده می شود).

20- لوله کشی آب وکاز وکابل گذاری مخابراتی بدون حفر کانال .

21- آبگرمکن برقی سر دوشی( کاملا ایمن با برق مستقیم).

22- لوله بخاری پره دار جهت کاهش تلفات حرارتی بخاری .

23- ایمن سازی ابنیه در قبال آسیب حشرات وموریانه.

24- خط کشی بادوام روی آسفالت به روش حکاکی حرارتی.

 

د: گروه طرح های الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، اینترنت

1- سیستم ایمنی و کنترل بحران در هواپیما در صورت وقوع عملیّات تروریستی.

2- روش مخصوص جهت افزایش ایمنی شبکه اینترنت (بر اساس این روش امکان شناسایی کامپیوتر مبداء ویروس میسّر می شود).

3- سیستم رمز کننده اپتیکی (برای رمز کردن اسناد محرمانه به منظور بایگانی یا ارسال به وسیله فاکس و غیره).

4- آنتن شناور مخابراتی شبکه تلفن همراه.

5- روش مخصوص (سریع و کم هزینه) جهت گسترش خطوط اینترنت.

6- بهینه سازی و افزایش کیفیت آنتن دهی شبکه تلفن همراه با روش جدید.

7- کاشت زیرجلدی تراشه هوشمند جهت ثبت وضبط اطلاعات همه جانبه شخصی واستفاده از آن ها به هنگام ضرورت.

8-اسکرامبل کردن امواج صوتی با استفاده از فیبر نوری.

9- تثبیت کننده صدا دردستگاه های سمعی بصری.

 

ه: گروه طرح های صنایع مواد غذایی و کشاورزی

1- دستگاه نیمه خودکار تولید زولوبیا.

2- دستگاه پسته چین موتوری و روش مخصوص جمع آوری بهداشتی محصول.

3- دستگاه خشک کن دوار پیوسته مارپیچی.

4- دستگاه جدا کننده دانه های خندان و نا خندان (مثل پسته) به روش اصطکاکی.

5- مقسم تسهیل کننده عمل شکستن دستی قند کلّه.

6- مکانیزم شکننده قند کلّه.

7- دستگاه پرکن جمعی ظروف مایعات.

8- دستگاه حناساب.

9- دستگاه آئرودینامیکی تفکیک و دانه بندی دانه ها (اعم از صنعتی، معدنی یا خوراکی).

10- کودپاش پشت تراکتوری پیمانه ای درخت ریز.

11- روش مخصوص تولید رب گوجه فرنگی پودری.

12- مغزکن تخمه آفتابگردان.

13- روش مخصوص پوست گیری کنجد بدون استفاده از آب نمک.

14- بستنی یخمکی خانگی با روش تولید بهداشتی و ابتکاری.

15- بهینه سازی پخت نان در دستگاه های موجود پخت ماشینی.

16- سیستم جدید خودکار وخود گردان آبیاری بارانی به روش شناور کابلی.

17- برداشت محصول خشکبار(پسته،بادام،گردو،فندق و....) به روش ارتعاشی فرا صوتی.

18- کاهش مصرف آب کشاورزی وافزایش بهره وری از طریق عایق بندی بستر کشت بااستفاده از منسوجات مخصوص ضدآب (ژئو تکستایل).

 

و: گروه طرح های انرژی

1- مولّد برق جیوه ای (Cold MHD Generator) جهت استفاده از حرارت دودکش ها.

2- آبگرمکن خورشیدی مجهز به پمپ (Circulation )حرارتی.

3- سیستم تعقیب کننده خودکار خودگردان خورشیدی (افزایش دهنده راندمان مبدّل های خورشیدی)

4- مولّد برق TAEZZ (از روش تولید الکتریسیته در ابرهای مولّد صاعقه در آن بهره گرفته می شود، لذا منبع انرژی و نیز جریان تبدیل در آن طبیعی، پاک ،رایگان و دائمی است).

5- هواکش سقفی خورشیدی.

6- موتور مگنتی دائمی بدون نیاز به  انرژی  خارجی.

7- ژنراتور پیزوالکتریکی کفشی (با راه رفتن برق تولید می شود).

8- ژنراتور پیزوالکتریکی جاده ای ( با عبور اتومبیل ها از جاده برق گرفته می شود ).

9- لامپهای  دوشاخه دار بجای سرپیچ.

10- گرم کردن آب توسط انرژی الکتریکی صاعقه.

11- سیستم کولر وتهویه با استفاده ازانرژی گرمائی خورشیدی.

 

ز: گروه طرح های مربوط به صنعت اتومبیل سازی و دیگر وسایل حمل و نقل

1- سیستم بهینه سازی مصرف سوخت و احتراق در موتورهای بنزینی کاربراتوری.

2-سپر ایمنی مستهلک کننده ضربه جهت اتومبیل های سبک.

3- نقاله موتوری جهت عبور عابر پیاده از عرض خیابان و بزرگراه.

4- لوله خرطومی آکاردئونی مسلّح جهت تخلیه سریع ساکنین ساختمان های چند طبقه در مواقع اضطراری.

5- سه چرخه چند محرّک (انسانی، بادی، خورشیدی).

6- سیستم تعویض دنده دوچرخه مجهّز به چرخ زنجیر متغیّرالقطر.

7- روش ویژه وانحصاری جهت ایمن سازی نسبی جاده ها  از طریق هشدار برای چلوگیری از انحراف به چپ وراست اتومبیل ها  از طریق  نصب سنسور مخصوص وخط کشی حساس در کناره ها ومحور میانی  جاده.

8- سیستم جدید حمل ونقل مواد در معادن وکارخانجات  و .... از طریق  واگن با ریل های لوله ای.

9- توری محافظ جهت تخت های قطار.

10-  جلوگیری از اتلاف سوخت مایع (سر رفتن باک)در جایگاه های سوختگیری.

 

ح: گروه طرح های محیط زیست

1- صداگیراگزوز موتورهای احتراق داخلی ثابت.

2- روش مخصوص مقابله با وارونگی دما (Temperature Inversion).

3- دستگاه شن گیر خودکار خودگردان جهت بررسی حرکت شن های روان.

4- روش مخصوص مقابله با جابجایی شن های روان در نواحی مجاور کویر و بیابان.

5- روش جدید و انحصاری جهت افزایش نزولات در مناطق خشک و کم باران ازطریق برقراری موازنه انرژی محیطی.

 

ط: گروه طرح های مرتبط با خطوط تولیدی کارخانجات

1- سیستم تفکیک کننده دوک های پرو خالی نسّاجی.

2- مکانیزم کلاچ فنری (دستی – برقی – پنوماتیکی و ...).

3- روش مخصوص تقلیل میزان تبخیر مایعات از سطح مخازن.

4- روش مخصوص آبزدائی مواد نفتی.

5- سیستم تغیر دهنده دور ماشین آلات توسط چرخ زنجیر یا پولی متغیّرالقطر.

6- گیره مکشی حرارتی.

7- سیستم حمل و نقل لوله ای واگنی (مناسب جهت مواد معدنی).

8- مکانیزم تخلیه خودکار سیکلون ها.

9- پیستوله با زاویه پا شش گسترده و قابل کنترل.

10- دستگاه مخصوص حبه کردن قند کله .

11- وسیله مکمل قالب مخروطی قند کله جهت  تسهیل عملیات حبه کردن دستی و ماشینی آن .

 

ی: گروه طرح های دریایی

1- روش مخصوص جهت استحصال کالا از کشتی های مغروق.

2- پاروی قایقرانی با مقاومت برگشتی کم.

3- کاهش وزن کشتی ها با استفاده از انرژی باد ازطریق نصب ایرفویل.

4- کم کردن وزن قایق وکشتی ازطریق نصب حجم آئرودینامیکی توخالی زیر آنها.

 

ک: گروه طرح های خطوط لوله

1- فلنج کور پنوماتیکی (هیدرولیکی)

2- سیستم هیدروپنوماتیکی رفع انسداد بخش مشبّک لوله جدار چاه ها.

3- سیستم هیدروپنوماتیکی (2نوع با نصب داخلی یاخارجی) برای نصب سریع شیر کنترل بر دهانه لوله ها در مواقع اضطراری (به ویژه جهت اطفاء حریق و کنترل چاه های نفت و گاز).

4- سیستم پنوماتیکی (هیدرولیکی) ارتباط دهنده لوله ها (حتی با قطر متفاوت) در موارد اضطراری.

5- سیستم پنوماتیکی (هیدرولیکی) تراز کننده لوله ها برای تسهیل جوشکاری به ویژه در عملیات جوشکاری لوله های دریایی ویاخشکی.

6- سیستم پنوماتیکی (هیدرولیکی) ایجاد کننده محفظه خلاء یا فشار جهت کنترل کیفیت درز جوش لوله ها.

7- روش انحصاری مخصوص برای بازیابی لوله جدار چاه های عمیق متروکه آب(بیرون آوردن از اعماق زمین).

 

ل: طرح های نظامی

1- روش ابتکاری دفاع موشکی از طریق انحراف و انهدام آن ها.

2- دیده بان عمود پرواز نظامی.

3-  کنترل الکترونیکی شناورهوائی مرزها.

4- نامرئی نمودن پرسنل وادوات تسلیحاتی از طریق همسان نمایی با محیط اطراف.

 

جمع  کل:  137 طرح

 

* افراد علاقمند نسبت به طرح های مورد بحث می توانند از طرق زیر با طراح تماس  بگیرند.

 تلفاکس: 37242050-035

تلفن همراه:  09125273823

پست الکترونیک :     ezzabady@yahoo.com


 
نهمین سالگرددرگذشت اسطوره صنعت ومعدن ایران مهندس داریوش خان طهماسبی
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۸   کلمات کلیدی: مهندس داریوش طهماسبی ،کنسرسیوم صنایع بتون وسرمایه گذاری مس سرچشمه ،شرکت امانت خاک ،شرکت بوتیاصنعت

                                      از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

                                ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

متاسفانه ناباورانه 9 سال از فقدان اسطوره صنعت ایران این مرد خیر ونیک اندیش مرحوم  جناب مهندس داریوش خان طهماسبی گذشت ،ولی یاد ونامش  همیشه در دل بستگان، خویشان، دوستان وآشنایان این نامدار زنده وتا ابد پایدار است. با نثارفاتحه ای به روان پاکش خاطره ونامش را گرامی میداریم .

با  اغتنام از فرصت حاصله بار دیگر سالگرددرگذشت آن بزرگوار را به همسرشان سرکار خانم طهماسبی ، آقازاده هایشان جنابان آقایان خشایارخان،مازیار خان وشهریارخان ودیگربستگان،بازماندگان وعلاقمندان آن مرحوم تسلیت می گویم.

                                                                   سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی

                                                                            یزد   -  1393/4/28


 
حاشیه ای برتعریف نخبگی و ملاک های اشتباه نخبه گزینی بنیادملی نخبگان
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی: بنیاد ملی نخبگان ،نخبگان ،اقتصادوصنعت ،جشنواره اختراعات

با سلام وتقدیم احترام :

بنا به گزارش سرویس علمی خبرگزاری ایسناجناب آقای دکتر سعیدسهراب پور قایم مقام محترم  بنیاد ملی نخبگان اخیراً در مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره منطقه‌یی اختراعات کو یر (زاهدان 1392/12/20)با توجه به تعریف بنیاد نخبگان از نخبه فرموده اند.

 "  از نظر بنیاد ملی نخبگان نخبه کسی است که در طول سال های متمادی تحصیل و تحقیق ، به مرحله ای رسیده باشد که دانشجویان زیادی را تربیت کرده و در این راستا و بر اساس این تعریف، هم اکنون تنها 80 نخبه تحت پوشش بنیاد قرار دارند که 72 نفر آن از برندگان جایزه علامه طباطبایی و شامل اساتید و محققان برجسته کشورند. همچنین هشت نفر نیز از هنرمندان پیشکسوت و برجسته هستند که در یک فرایند طولانی و تحت عنوان برگزیدگان جایزه شهید آوینی انتخاب می شوند".

  براساس نظراجماع فرهیختگان چه در ایران چه درسطح جهان نخبه کسی است که دارای توانایی های علمی یاعملی انحصاری درجهت رفاه وآسایش ویا انبساط خاطرنوع  بشربا رعایت اصول اخلاقی بوده و این توانایی به منصه ظهوریا اثبات نیز رسیده باشد.

لذاضمن ادای احترام به جناب آقای دکتر سهراب پور ودیگر معلمین در هر رده ای از کودکستان گرفته تا دانشگاه یاد آور میشوم که هیچ معلم یا استادی به صرف تربیت شاگردان کم  یا زیاد یاتحقیقی  که در نهایت  بطور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به حل مشکلی از مشکلات جامعه بشری یا پیشرفتی هرچند اندک در شاخه ای ازعلوم نگردد حتی اگر ظاهراً صدها  مقاله از آن در داخل یا خارج چاپ ونشر شود نخبه محسوب نمیگردد مگر این که دارای دستاورد علمی یا عملی جدیدی باشد که از عهده دیگران(جزنخبگان هم تراز) خارج است .

قبول شدگان رتبه بالای کنکور سراسری ودانشجویان ممتازهم اگر توانایی علمی یا عملی ازخودبروز نداده باشند در این مرحله از مستعدین محسوب میشوند وتنها به صرف  محفوظات بالا نمیتوان آن هارا نخبه قلمداد نمود. ولی انشاءالله با پرورش استعدادهای ذاتی واکتسابی خویش قابلیت نخبه شدن را در آینده خواهند داشت.                                                         

لازم به ذکراست که بنیاد نخبگان اگر بر این تعاریف کنونی خویش از نخبگی اصرار ورزد ودر ملاک های نخبه گزینی خویش  تجدید نظر اساسی نکند وهم چنان استادان ومحققین فعال را که صد البته جایگاهی بالا ووالا دارندودانش آموزان ودانشجویان مستعد را که به جای خویش لایق  تشویق  وتاییدنددرصف نخبگان داخل وحتی بر  نخبگان واقعی ترجیح دهد با کمال تاسف به هیچ  وجه به مقصودی که در اهداف تاسیس این  بنیاد مستتر است نه تنها نایل نمی شود بلکه حتی نزدیک نیز نخواهدشد.

وبدیهی  است تداوم عملکرد فعلی بنیاد نخبگان علی رغم هزینه های بالا جز دلسردی تخبگان واقعی وافزایش خیل نخبگان مهاجر ورکود علم وتکنولوژی درکشورودستاویز قرار گرفتن علم وفن برای اهداف مادی ، دستاوردی پویا ومستمرکه  به  نحوی به اعتلای علم وفن  وپیشرفت  اقتصادی وصنعتی کشور کمک کند نخواهد داشت.

خلاصه  کلام آن که اگر  دولت  وملت نخبگان واقعی  را تافته ای جدا بافته بدانند  وآن ها را حمایت کنند ومدیریت  امور را بدست  شایستگان بسپارند دیری نخواهد پایید  که با توجه به منابع عظیم انسانی ومادی موجود کشور این حرکت با برکت پروردگار قرین  شده چرخ های  صنعت واقتصاد  که از امورزیربنایی لازم برای پیشرفت هر کشوریست  ومتاسفانه حالیه نیمه راکد است به برکت موتور  محرکه قوی  این قشر به حرکت درآمده  فاصله کنونی ایران با  کشورهای پیشرفته درکوتاه مدت متدرجاً کم وکمتر خواهد شد . انشاءالله


 
یشنهاد تکراری جهت کاهش آلودگی هوای تهران وبی تفاوتی مسئولین
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٢   کلمات کلیدی: آلودگی هوای تهران ،مقابله باوارونگی دما ،سازمان محیط زست کشور

با سلام :

از سال 1379 تا بحال اینجانب تقریباً هرساله نامه ای را با مضمون ذیل جهت استحضار مسئولین محیط زیست کشور ودیگردست اندرکاران آلودگی هوای تهران ارسال نموده ولی متاسفانه پاسخی سازنده دریافت نکرده ام .

اگر موی من بور وچشمم آبی یا سبز و یا بادامی شکل بود برخوردشان همین میبود؟ آیا همیشه باید خارجی ها  مشکلات ما را ظاهراً رفع کنند؟

نامه زیر آخرین نامه ای ایست که در این باب تقدیم نموده ام و با وجود بحرانی بودن هوای تهران تابحال عکس العملی مشاهده نشده است.                                                                      

                                              بسمه تعالی                                                                                                                            1392/8/1

سرکارخانم دکترمعصومه ابتکار معاونت محترم ریاست جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران

از: سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی (پژوهشگر ومخترع ممتاز کشور)

موضوع : مقابله با پدیده وارونگی دما در تهران ودیگر شهرها به منظورکاهش آلودگی هوا مخصوصاً در پاییز  وزمستان

با سلام وتقدیم احترام:

اینجانب با تحصیلات در زمینه مهندسی مکانیک و42 سال  تجربه در داخل وخارج کشور ، مخترع وپژوهشگر ممتاز کشور، طراح پروژه دفاع موشکی تهران در زمان جنگ تحمیلی،طراح اولیه  پروژه باروری مصنوعی  ابرها در استان یزد ،دارای تقدیر نامه مکرر از مقام محترم ریاست جمهوری وهیات داوران در جشنواره بین المللی خوارزمی و...........،که به برکت یکی ازاختراعاتم (دستگاه بوجاری آیرودینامیکی پسته ودیگر دانه های خوراکی) با تقلیل آلودگی  محصول پسته به سم آفلاتوکسین مشکل صادرات آن برطرف  ومعاش بیش  از1000000 نفر فراهم گردیده است برای  مقابله با پدیده  وارونگی دما در تهران ودیگرشهرهای بزرگ که  باعث افزایش آلودگی هوا بویژه در ایام پاییز وزمستان می شود  طرحی نو وانحصاری  تدوین نموده ام.

با توجه به تجارب گذشته منباب حفاظت ازحقوق ناشی از مالکیت معنوی مایلم پس ازکسب اطمینان از حمایت قانونی از حقوق طراح آن را جهت بررسی های لازم درجمع اساتید وخبرگان مطرح تادرصورت تایید علمی وفنی با همکاری سازمان محترم محیط  زیست  ودیگرارگان ها وموسسات مسئول درقالب پروژه ای کوتاه مدت  وزود بازده آن رادرتهران ا جرا نمایم.

استدعا دارم در صورت تمایل وموافقت دستورفرمایید اینجانب را مطلع تا پس از انجام هماهنگی های  لازم در این رابطه اقدام مقتضی معمول گردد.

با ا حترام  وتشکر:  سیدمهدی کمال ا لدینی عزآبادی

 

رونوشت: شورای محترم اسلامی شهرتهران - استانداری محترم تهران ،شهردارمحترم تهران جهت استحضار، همکاری واقدام لازم

آدرس : 

تلفاکس : 

تلفن همراه : 

پست الکترونیک :    ezzabady@yahoo.com  


 
نگرانی رئیس بانک مرکزی از افزایش ارزش ریال
ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳   کلمات کلیدی: ارزش پول ملی ،ارزش دلار ،بانک مرکزی ،دلارهای نفتی

با سلام وتقدیم  احترام: پیرامون بیانات اخیر(1392/7/2) رئیس بانک مرکزی آقای ولی الله سیف در رابطه باکاهش نرخ دلار موارد زیر را به استحضار میرسانم.

1- مگر افزایش ناگهانی وسریع  ارزش د لار در سال قبل (1391) که درفاصله حدود 5 ماه  به یکباره از حدود1000 تومان به حدود4000 تومان رسید دلیل منطقی د اشت که نامبرده از فقدان دلیل برای کاهش اندک نرخ  دلار ودیگر  ارزهای خارجی نگران شده است؟

2- کشورها برای افزایش ارزش پول ملی خود سالها برنامه ریزی کرده خون دل  میخورند، صدها پروژه اقتصادی اجرا میکنند و به خاطر ریسک پذیر بودن اقداماتشان مسئولین امور اقتصادی ومدیریتی ذیربط از  فرط نگرانی واضطراب  واحساس  مسئولیت سکته  کرده و گاه  حتی خود کشی  میکنند آنوقت حالا که ارزش پول  کشور خود  به خود در حال افزایش است ایشان سینه چاک میدهند؟ جل الخالق.

3- در خوش بینانه ترین حالت درحقیقت نامبرده نگران کاهش ریال های ما به ازاء دلارهای  نفتی عایدی دولت است که ناشی گری هایشان را برملا میکند ونه چیز دیگر.


 
سومین سالگرد درگذشت ابوی ارجمند حاج آقا سید مصطفی کمال الدینی عزآبادی
ساعت ٥:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳   کلمات کلیدی: مرحوم سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی ،سیدمصطفی مکی ،کارمند باز نشسته تامین اجتماعی ،کارمند نمونه استان

تنهاخداست که می ماند

با نثارفاتحه ای به روح پاک روانشادمرحوم حاج آقاسیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی(مکی)

سومین سال درگذشت اورا که در گفتار وپندار و رفتار سعی به پیروی از اجداد طاهرینش

داشت گرامی می داریم.

روانش شاد ویادش تا همیشه تاریخ ماندنی باد.

 


 
← صفحه بعد